Privatlivspolitik for Dit Plejehjem

Dit Plejehjem respekterer beskyttelsen af dine persondata og ønsker at du får en transparent og professionel oplevelse af at være en del vores fællesskab. Vores privatlivspolitik informerer dig om, hvordan vi indsamler, behandler og bevarer dine persondata i overensstemmelse med gældende regler. Endvidere vil du blive oplyst om, hvilke rettigheder, du har ved vores behandling af dine personoplysninger og dine muligheder for at klage over vores behandling af dine persondata.

Denne persondatapolitik gælder for dig, hvis du er en af de nedenfor beskrevne personer;

 • Tager henvendelse til Dit Plejehjem gennem e-mail,
 • Besøger Dit Plejehjems hjemmeside eller bruger vores digitale kanaler,
 • Søger om ansættelse eller andet.

1. Lovgrundlag

Reglerne om persondata fremgår af EU´s forordning (2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) samt persondataloven nr. 502 af 23 maj 2018.

1.1 Begreber
For at give en bedre information af vores behandling af dine personoplysninger, ønsker vi at redegøre for nogle af begreberne som fremgår af denne privatlivspolitik med afsæt i EU´s Persondataforordning.

 • Den dataansvarlige; er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der bestemmer formålet med indsamlingen af lovlige oplysninger og valget af det hjælpemiddel, hvor behandling af personoplysninger foretages ud fra.
 • Databehandleren; er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.
 • Almindelige oplysninger; omfatter alle oplysninger, der ikke er klassificeret som særlige kategorier af oplysninger (følsomme personoplysninger). Det kan for eksempel være identifikationsoplysninger som navn og adresse eller oplysninger om økonomi, skat, gæld, væsentlige sociale problemer, andre rent private forhold, sygedage, tjenstlige forhold, familieforhold, bolig, bil, eksamen, ansøgning, CV, ansættelsesdato og -stilling, arbejdsområde og arbejdstelefon.
 • Personfølsomme oplysninger; er oplysninger om race og etnisk oprindelse, politisk overbevisning, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, genetiske data, biometrisk data, helbredsoplysninger, seksuelle forhold eller seksuel orientering. CPR-numre behandles her som følsomme oplysninger.
 • Behandling af data; dækker enhver aktivitet eller række af aktiviteter — med eller uden brug af automatisk behandling — som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

2. Den dataansvarlige

Dit Plejehjem er en juridisk person, der er dataansvarlig for dine personoplysninger.

Dit Plejehjem
E-mail: info@ditplejehjem.dk

3. Indsamling af persondata fra dig som borger

3.1 Hvem indsamler vi oplysninger fra
DIT indsamler oplysningerne direkte fra dig.

3.2 Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata
Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b) og (d), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig om varetagelsen af dit interesser i overensstemmelse med vores formål.

3.3 Formålet med indsamlingen af persondata
At registrerer dig på venteliste.

3.4 Hvilke oplysninger indhenter vi fra dig som borger
Vi anmoder oplysninger om dit navn, telefonnumre, e-mails.

 

4. Indsamling af data fra dig som en jobansøger

4.1. Hvem indsamler vi oplysninger fra
Dit Plejehjem indsamler oplysningerne direkte fra dig.

4.2 Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata
Det er en legitim interesse at behandle dine data for at oprette dig som jobansøger i vores HR- system, således at vi har dine oplysninger til at kontakte dig med, når vi afholder en jobsamtale. Endvidere har du ved fremsendelse af din jobansøgning givet dit samtykke til at vi kan behandle dine data.

4.3 Formålet med indsamlingen af persondata
At for at finde den rigtige kandidat til den opslåede stilling.

4.4. Hvilke oplysninger indhenter vi fra dig som jobansøger
Vi anmoder oplysninger om dit navn, fødselsdato, adresse, telefonnumre og e-mails. Fagforeningsmæssige forhold og cpr. numre kan vi ligeledes også spørge til under en jobsamtale, hvor du her kan give os et mundtligt samtykke i at gemme disse oplysninger.

5. Indsamling af persondata fra dig som tager skriftligt eller telefonisk henvendelse

Når du vil spørge om noget konkret, tager du en skriftlig eller telefonisk henvendelse til os, og her vil vi registrere nogle af dine oplysninger.

5.1 Hvem indsamler vi oplysninger fra
Dit Plejehjem indsamler oplysningerne direkte fra dig.

5.2 Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata
Det er en legitim interesse at behandle dine data for at give dig et fyldestgørende svar på din henvendelse.

5.3 Formålet med indsamlingen af persondata
At kunne betjene din henvendelse bedst muligt.

5.4 Hvilke oplysninger indhenter vi fra dig, når du henvender til os skriftligt eller telefonisk
Alt efter hvilket emne, der er tale om, kan vi anmode om oplysning af dit navn, fødselsdato, adresse, telefonnumre og e-mails.

6. Hvordan bruger vi dine persondataoplysninger

7.1 Hvordan bruger vi dine informationer som borger
Vi indfører dine data i vores elektroniske datasystem, der er et register over vores borgere. I det omfang der er behov for at varetage dine interesser i overensstemmelse med vores formål, bruger vi dine persondata.

7.2 Hvordan bruger vi dine oplysninger som jobansøger
Vi bruger dine data til at vurdere om, du er den rette kandidat til den opslåede stilling. Vi registrerer dine data i vores HR- system for at kontakte dig eller gemmer dine oplysninger i maks. 6 måneder for at eventuelt indkalde dig til en anden opslået stilling. Efter 6 måneders registrering sletter vi dine data, medmindre vi får et samtykke fra dig om at opbevare dem 6 måneder mere.

7.3 Hvordan bruger vi dine oplysninger som bruger eller besøger vores hjemmeside
Læs venligst vores politik for cookies.

8. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger

Vores udgangspunkt er, at vi opbevarer kun dine oplysninger så længe, det er nødvendigt for os at opbevare dem.

8.3 Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger, når du er jobansøger
Er du jobansøger hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 6 måneder fra din seneste ansøgningsdato. Hvis du giver os samtykke til vil vi at beholde dine data endnu en periode på 6 måneder.

8.4 Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger, når du er bruger eller besøger vores hjemmeside
Se vores cookies politik.

9. Deling af dine persondata

D

10. Dine rettigheder som den registrerede

10.1 Du har ret til indsigt
Du har ret til indsigt i at få oplysninger om dine persondata, som vi har behandlet i vores organisation. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvem vi udveksler dine data med og, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger.

10.2 Du har ret til at kræve berigtigelse
Hvis du finder ukorrekte personoplysninger om dig, har du ret til at få dette rettet. Når dataene afhjælpes, informerer vi dem, med hvem vi måske har delt data, om at afhjælpningen har fundet sted, bortset fra de tilfælde, hvor det viser sig at være umuligt eller indebære en alt for krævende indsats. På din anmodning vil vi informere dig om, med hvem rettelsen er blevet delt med.

10.3 Du har ret til at kræve sletning
Du har ret til uden unødig forsinkelse at få følgende data slettet, hvis nogle af eller alle nedenstående forudsætninger er gældende:

 • Hvis dataene ikke længere er nødvendige til de formål, de behandles,
 • Hvis behandlingen kun er baseret på dit samtykke, og du trækker det tilbage,
 • Hvis data ikke er blevet behandlet i overensstemmelse med loven,
 • Hvis sletning er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse.

10.4 Du har ret til at kræve begrænsning af din persondata
Du har ret at kræve en midlertidig begrænsning af behandlingen af dine personlige data. Begrænsningen gælder for følgende situationer:

 • Når du mener, at dine personlige data ikke er korrekte, og du har bedt os om at foretage en rettelse. I disse tilfælde kan du kræve, at behandlingen af dine personlige data begrænses, indtil problemet er løst.
 • Når behandlingen er ulovlig, men du protesterer mod at få dine data slettet og i stedet kræver, at behandlingen begrænses.
 • Når du har brug for dine data for at kunne bekræfte, gøre krav på eller forsvare juridiske interesser, selv om vi ikke har brug for dine data med henblik på vores behandling.
 • Når du har gjort indsigelse mod behandling af dine personlige data, kan vi fortsætte behandlingen, indtil spørgsmålet er afgjort.
 • Hvis behandlingen er midlertidigt begrænset, informerer vi dem, som vi har delt dataene med, om at begrænsningen finder sted, bortset fra de tilfælde, hvor det viser sig at være umuligt eller være en alt for besværlig indsats for os.

11. Du har ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage dine personlige oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig, hvis det er teknisk muligt.

12. Klagemuligheder

Du kan til enhver tid klage over vores behandling af dine persondata til os eller til Datatilsynet.

 • Klagen til os sendes pr. e-mail på; info@ditplejehjem.dk
 • Klagen til Datatilsynet sendes til; Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e- mail: dt@datatilsynet.dk.

 

Denne privatlivspolitik er opdateret den 3. oktober 2022.